ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Цей Публічний договір регламентує порядок надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю "Видавництво "ДАРИНКА" (надалі – Продавець) та регулює взаємодію між Продавцем та користувачем (Покупцем). Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Договір вважається погодженим та укладеним Покупцем шляхом вчинення Покупцем дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України повним і безумовним акцептом (прийняттям) Покупцем умов цього Публічного договору є підтвердження Покупцем своєї згоди з умовами Публічного договору шляхом: або здійснення ним авансового платежу, або початку використання Покупцем будь-якого Твору та/або користування Покупцем будь-якими послугами Продавця на умовах Публічного договору. Здійснення Покупцем будь-якого із зазначених дій означає також згоду Покупця на надання Продавцю своєї персональної інформації (персональних даних) відповідно до п.10 Договору та надання права на використання такої персональної інформації.

Укладаючи Договір, Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Покупцем положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору, встановлених Продавцем цін та умов продажу тощо.

Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

Умови Договору визначаються Продавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Продавцем з повідомленням про це Покупця на Сайті Продавця. Покупець самостійно несе обов'язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору. У разі незгоди Покупця зі змінами, внесеними до Договору, такий Покупець має право розірвати Договір протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Покупцем Договору у вказаний строк та продовження користування послугами та Творами свідчить про згоду Покупця з внесеними змінами до Договору.

У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

 • 1. Терміни, що використовуються в Договорі
 • 1.1. Покупець (Користувач) - користувач мережі Інтернет, що: прийняв умови Публічного договору, та/або зареєстрований на сайті Продавця, та/або що сплатив авансовий платіж за завантаження Творів, та/або що завантажив Твір, та/або почав користуватися будь-якими послугами Продавця.
 • 1.2. Тексти або аудіозаписи (фонограми) літературних творів (включаючи обкладинки, ілюстрації тощо), представлені в електронному вигляді в мережі Інтернет в різних форматах, розміщені на сайті Продавця, доступні Користувачам через Сайт Продавця та/або Мобільні додатки.
 • 1.3. Каталог - сукупність Творів.
 • 1.4. Сайт Продавця (Сайт) - інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що належить продавцеві та адмініструється Продавцем, розташований на одному з наступних доменів:

Мобільні додатки:

 • 1.5. Завантаження - запис (копіювання) Покупцем Творів на свій комп'ютер, смартфон або інший пристрій.
 • 1.6. Білінг - система обліку платежів.
 • 1.7. Обліковий запис користувача - аутентифікаційні та персональні дані користувача, що зберігаються на серверах сайту Продавця. Обліковий запис створюється в результаті проходження користувачем процедури реєстрації та може знадобитися для використання деяких можливостей або окремих функцій сайту.
 • 1.8. Логін і Пароль - два унікальних набору символів, що ідентифікують покупця та дозволяють Покупцю здійснити доступ до Контенту.
 • 1.9. Особистий кабінет - особиста сторінка Покупця на сайті Продавця, на якій Покупець може зберігати інформацію про себе, зберігати контент користувача, налаштувати відображення, задавати параметри, бачити свій статус, стан Білінгу, і т. д. Особистий кабінет прив'язаний до облікового запису, доступ до нього закритий Логіном і паролем.
 • 2. Предмет Договору
 • 2.1. Продавець надає Покупцю можливість на умовах Публічного договору використовувати для особистих цілей Твори, що наявні в Каталозі, надає можливість Користувачу завантажувати та/або зберігати контент Користувача на сайті Продавця. Продавець може надавати Користувачеві інші послуги згідно з Договором та/або Додатку до Договору.
 • 3. Обов'язки Сторін
 • 3.1. Права та обов'язки Продавця:
 • 3.1.1. Надавати Покупцю Твори для завантаження та/або іншого використання відповідно до Публічного договору не пізніше 24 годин з моменту підтвердження Білінгом здійсненої Покупцем оплати та/або ідентифікації Покупця як платника здійсненого платежу та/або особи, яка має право на отримання Твору.
 • 3.1.2. Не розголошувати третім особам Логін та Пароль, адресу електронної пошти Покупця, а також інші відомості, отримані від Покупця при реєстрації, за винятком випадків, передбачених законодавством або за відповідним запитом компетентного органу.
 • 3.1.3. Надавати Покупцю можливість зберігання на серверах сайту Продавця копій Творів, оплачених Покупцем.
 • 3.1.4. Продавець вправі час від часу вносити зміни та/або доповнення до Договору та/або Додатків до Договору. Такі зміни та/або доповнення вступають в силу і стають обов'язковими для Сторін з моменту їх розміщення на Сайті Продавця.
 • 3.2. Права та обов'язки Покупця:
 • 3.2.1. Зареєструватися на сайті Продавця, встановити Логін та Пароль, унікальність яких підтверджується Продавцем. Також Користувач може пройти процедуру автоматичної реєстрації за фактом оплати та/або при початку використання Творів та/або початку використання будь-яких послуг продавця, отримати сгенеровані системою ім'я та пароль і зберігати їх в надійному місці. При цьому Покупець повинен суворо і неухильно дотримуватися вказівок Продавця щодо порядку реєстрації.
 • 3.2.2. Здійснювати оплату згідно умов Договору.
 • 3.2.3. Одержати вибрані Твори за умови оплати цих Творів Покупцем та/або оплати цих Творів іншим Користувачем на користь Покупця та / або на інших умовах, запропонованих Продавцем.
 • 3.2.4. Забезпечити конфіденційність Логіну і Пароля.
 • 3.2.5. Використовувати надані Продавцем відповідно до Договору Твори на особистих цілях за власним бажанням: скачати, ознайомитися з текстом (аудіозаписом), читати (прослуховувати) як ціликом, так і окремі фрагменти, і т.п. Покупець має право розміщувати копії Творів на будь-якому персональному пристрої, який йому належить. Покупець також має право конвертувати скачані файли з текстами (аудіозаписами) в будь-які зручні для нього формати (такі як html, txt, rtf, pdf, BBEb, mp3 та ін.), якщо така конвертація потрібна для читання або прослуховування Творів.
 • 3.2.6. Покупцеві забороняється:
 • - передавати або розсилати Твори третім особам як повністю, так і частково;
 • - повідомляти публічно Твори по каналам мовлення, таким як радіо, телебачення та ін.;
 • - відтворювати Твори, тобто виготовляти екземпляри Творів або їх частин в будь-якій матеріальній формі, якщо це відтворення має на меті подальше поширення;
 • - доводити Твори до загального відома з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж, в тому числі розміщувати Твори на будь-яких веб-сайтах, в мобільних додатках та інших ресурсах;
 • - переробляти, змінювати або іншим чином переробляти тексти (аудіозаписи) Творів;
 • - використовувати Твори будь-яким іншим способом, окрім зазначених в п.3.2.5.Договора;
 • - здійснювати будь-які інші дії щодо використання Творів, що порушують законодавство про захист інтелектуальних прав;
 • - зламувати (здійснювати спроби злому) DRM (технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Творів) або будь-яким іншим способом здійснювати (намагатися здійснити) доступ до Творам, крім тих способів, які прямо вказані в Договорі;
 • - здійснювати (намагатися здійснити) будь-які дії (так само як і допускати бездіяльність), спрямовані на проникнення, втручання і т.п. в систему Сайту, Мобільних додатків і / або програмного забезпечення Продавця, або що-небудь інше, що сприяє або допускає будь-які збої, неполадки і т.п., або іншим чином перешкоджає нормальному функціонуванню Сайту і Мобільних додатків, або яким-небудь іншим способом заподіює (чи може заподіяти) шкоду Продавцю і / або третім особам;
 • Недотримання вимог п.3.2.6.Договора є порушенням законодавства (в тому числі відповідних норм про захист інтелектуальних прав, про захист інформації та ін.) і тягне юридичну відповідальність (цивільно-правову, адміністративну, кримінальну) згідно з законом!
 • 3.2.7. Вся інформація, розміщена на Веб-сайтах Продавця і / або в Мобільних додатках про порядок користування Каталогом, оплати Творів та інші особливості виконання Договору, є невід'ємною частиною Договору і є обов'язковим до виконання Покупцем.
 • 3.2.8. За всіма питаннями Покупець має право звертатися в Службу підтримки Продавця за адресою електронної пошти: usnaknyga@ukr.net
 • 4. Умови оплати
 • 4.1. Покупець здійснює авансовий платіж в гривнях на умовах, зазначених на Сайті Продавця. Ціна кожного Твору включає в себе також вартість послуг Продавця з надання Покупцеві можливості зберігання на серверах сайту Продавця копії такого Твору, призначеного для скачування Покупцем після проведеної оплати.
 • 4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати діючі ціни шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайтах Продавця. Зміна цін не стосується вже оплачених Творів.
 • 4.3. Покупець має можливість прив'язати банківську карту до свого облікового запису.
 • 4.4. Покупець має можливість прив'язати свій рахунок PayPal до свого облікового запису.
 • 4.5. Користувач має право проводити оплати за Твори на користь вказаної ним третьої особи (бенефіціара). В цьому вмпадку, якщо такий бенефіціар скористається своїм правом і отримає оплачені цим Користувачем Твори, він (бенефіціар) стає Покупцем, що повністю прийняв умови даного Договору, а той Користувач, який здійснив оплату на користь цього бенефіціара, втрачає всі права на використання цих оплачених Творів.
 • 4.6. Ціни на Твори на Сайті і в Мобільних додатках можуть відрізнятися в залежності від комісій, що стягуються магазинами App Store, Google Play і ін.
 • 5. Відповідальність Сторін. Обмеження відповідальності Продавця
 • 5.1. Покупець бере на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням Каталогу.
 • 5.2. Покупець повністю несе відповідальність за використання третіми особами Логіна і Пароля.
 • 5.3. Покупець повністю несе відповідальність за використання третіми особами інформації, що передається Продавцем на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при реєстрації.
 • 5.4. Покупець повністю несе відповідальність за будь-які порушення законодавства (в тому числі, але не обмежуючись, зазначені в п.3.2.6.).
 • 5.5. Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Покупця або прямий або непрямий збиток, який може бути нанесений Покупцеві внаслідок використання Каталогу.
 • 5.6. Продавець нe нeсe відповідальності за якість доступу до Каталогу через мережу Інтернет.
 • 5.7. За будь-якими обставинами Продавець не несе відповідальності за використання третіми особами Логіна і Пароля.
 • 5.8. Продавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, понесений Покупцем в результаті помилок передачі даних, збоїв / дефектів в роботі програмного забезпечення та / або обладнання, втрат і пошкоджень даних, помилок обробки або відображення даних, затримок у передачі даних і інших збоїв, що трапилися не з вини Продавця.
 • 5.9. Сайт Продавця, Мобільні додатки і всі супутні сервіси надаються на умовах «як є», без будь-яких прямих або непрямих гарантій того, що зазначені Сайт, Мобільні додатки і / або сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання (в т. ч. для розміщення / зберігання Користувацького Контенту).
 • 5.10. Продавець не несе відповідальності за неможливість користування Сайтом, Мобільними додатками і / або супутніми сервісами Користувачем з будь-яких причин, включаючи, але не обмежуючись: помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, невиконання зобов'язань постачальниками тих чи інших послуг, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів користувачів, розміщених на Сайті або в будь-якому іншому місці і т.п.
 • 5.11. Ні в якому разі Продавець не несе відповідальності за будь-які витрати Користувача або прямій або непрямий збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, який може бути нанесений Користувачеві внаслідок використання Сайту, Мобільних додатків і / або супутніх сервісів.
 • 5.12. Продавець не несе відповідальності перед Покупцем, якщо Покупцеві з тих чи інших причин не сподобався зміст, оформлення, літературно-художня цінність тощо придбаного ним Твору належної якості, тобто при відсутності у Покупця технічних труднощів при закачуванні такого Твору на свій пристрій і / або перегляді / читанні / прослуховуванні такого Твору на своєму пристрої, за умови, що цей пристрій технічно справний і за своїми параметрами відповідає вимогам до розміщення подібних файлів.
 • 6. Термін дії Договору
 • 6.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття його Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
 • 7. Обставини непереборної сили
 • 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання стало прямим наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, а саме: пожежі, повені, урагану і землетрусу або накладення органами державної влади обмежень на діяльність будь-якої із Сторін та інших подібних обставин, якщо ці обставини Сторони не міг і ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
 • 8. Інші умови
 • 8.1. У разі, якщо будь-яке положення або будь-яка частина положення Договору визнані недійсними або що не мають юридичної сили, інші положення і частини положень Договору залишаються в повній силі і дії.
 • 8.2. Всі Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
 • 8.3. У всьому іншому Сторони домовилися керуватися чинним законодавством України.
 • 9. Вирішення спорів
 • 9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути з даного Договору, вирішуються шляхом дотримання досудового (претензійного) порядку. Строк розгляду Продавцем претензії – 20 (двадцять) календарних днів з моменту її отримання від Покупця.
 • 9.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, ці суперечки і розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України
 • 10. Повідомлення про обробку персональних даних
 • 10.1. Прийняттям цього Договору Покупець надає свою згоду/дозвіл на:
 • 10.1.1. обробку Продавцем Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Покупця, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі - "Персональні дані")) Продавця з метою:
 • - здійснення Продавцем своєї фінансово-господарської діяльності;
 • - надання третіми особами послуг Продавцю для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Продавцем із третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;
 • - захисту Продавцем своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);
 • - здійснення Продавцем прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Продавцем та Покупцем;
 • 10.1.2. передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Продавцем Персональних даних третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Продавця з метою зазначеною в п.10.1.1 цього Договору та без необхідності надання Покупцю письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.
 • Зазначена згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої цим розділом Договору, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Продавця та/або його правонаступників.
 • Покупець підтверджує, що він письмово (цим Договором) повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Продавцем персональних даних Покупця, про включення Персональних даних до бази персональних даних Продавця, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Даринка" Код ЄДРПОУ 42000914 Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 15, офіс 65 п/р 26006056117133 в ПАТ "КБ "ПриватБанк" МФО 380775

Директор Колобов А.Г.

Додаток № 1
ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

 • У цьому Додатку визначаються порядок користування сервісом по розміщенню / зберігання Контенту користувача.
 • 1. Користувач має можливість самостійно розміщувати та / або зберігати в своєму Особистому кабінеті користувача Контент (користувача Контент має на увазі як оплачені Покупцем Твори Каталогу, так і самостійно розміщені Покупцем твори, відсутні в каталозі) і використовувати для користувача Контент на свій розсуд, але виключно в особистих цілях.
 • 2. При використанні Контенту Користувач зберігає за собою право користування всіма супутніми сервісами, пропонованими на Сайті Продавця.
 • 3. Користувач, який розмістив Контент в своєму особистому кабінеті, зобов'язується нікому не передавати свої Логін і Пароль. При цьому Користувач самостійно несе відповідальність за збереження своїх Логіна і Пароля, а також має чітке уявлення про те, що Продавець не несе ніякої відповідальності за використання цих логіна і Пароля третіми особами.
 • 4. Користувач має чітке уявлення, що Продавець лише надає Користувачеві можливість розміщення і / або зберігання Контенту. Користувач самостійно несе всю повноту відповідальності за використання Контенту. Користувач несе всю повноту відповідальності за відповідність змісту розміщеного Користувачем Контенту вимогам чинного законодавства, включаючи, але не обмежуючись відповідальність перед третіми особами за порушення інтелектуальних прав, інших прав і законних інтересів та ін.
 • 5. Користувачеві забороняється розміщувати Контент при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством та / або будь-яким договірним відносинам.
 • 6. Користувачеві забороняється розміщувати Контент, що включає в себе будь-які файли, які містять або можуть містити віруси і / або інші шкідливі програми, а також здійснювати інші дії (бездіяльність), які можуть перешкодити нормальному функціонуванню Сайту Продавця, заподіяти шкоду й / або незручності іншим користувачам та / або третім особам.
 • 7. Користувач має чітке уявлення про те, що Продавець має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні їм Контенту або видалити цей Контент (ці положення цього пункту не стосуються оплачених Покупцем Творів з Каталогу). При цьому Продавець не несе ні перед ким ніякої відповідальності за зміст розміщеного Користувачем Контенту, так само як і перед Користувачем за збереження цього Контенту і його (Контенту) можливу заподіяну шкоду для користувача комп'ютерів, іншим пристроям, програмного забезпечення, баз даних тощо.
 • 8. У всьому іншому Сторони керуються умовами Договору.
 • 9. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору.
 • 10. Цей Додаток вступає в силу з моменту прийняття Користувачем умов Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.